Posted: 2019-07-12

การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

       วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา(ปวช.) งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป