Posted: 2019-08-05

นักเรียนชั้น ป.4 ศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ

       โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีความสุข สนุกกับการเรียน ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 

              

ภาพรวมกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ชั้น ป.4/3 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/642

ภาพรวมกิจกรรม ; วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ชั้น ป.4/4  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/645

ภาพรวมกิจกรรม : วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ชั้น ป.4/2 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/647

ภาพรวมกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ชั้น ป.4/5 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/648