Posted: 2019-07-26

กิจกรรมสร้างความมั่นใจสู่อนาคตให้ลูกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

           โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจสู่อนาคตให้ลูก ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและสามารถตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ต้องการ

ภาพรวมกิจกรรม :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/643