Posted: 2019-08-07

เรียนรู้แบบบูรณาการ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม

         โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ในรายวิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เรื่องของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจในชีวิต เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตัวเหมาะสมในฐานะพลเมืองที่ดี ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่กล่าวมานี้  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ มุมมองต่างๆ ให้กับนักเรียน มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสามารถให้ข้อมูลและชวนนักเรียน เรียนรู้ในกฎหมายและข้อควรปฏิบัติสำหรับนักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนหรือเยาวชนได้ประพฤติตนในทางที่ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดี วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.