Posted: 2019-08-19

พิธีเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 2

         วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน  ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 2

โดย นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กล่าวต้อนรับ นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก)/ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน และ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านหม่าเฟิ่งชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดี ในการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) สร้างระบบการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม แยกแยะส่วนตนและส่วนรวมได้ชัดเจน
3) สร้างผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ มีจิตวิญญาณการเป็นครู

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน 160 คน และครู 32คน

 

 

ภาพรวมกิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมฯ : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/656

กิจกรรมวัฒนธรรมภูเก็ต / สัมนาการเรียoการสอนภาษาจีนตามโมเดลไทยหัว : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/659

กิจกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต 20 ส.ค. 62 :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/661

กิจกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต 21 ส.ค.62  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/665

เทคโนโลยีและนวัตกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/663

กิจกรรมสุนทรียศาสตร์( ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา) : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/662