Posted: 2019-08-23

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะนานาชาติประเทศอาเซียนและจีน ครั้งที่ 2

     วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะนานาชาติประเทศอาเซียนและจีน ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 23 สิงหาคม 2562 เพื่อให้นักเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย มีความรู้ สามารถปฏิบัติทักษะด้านกีฬา มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ความเครียดของตนเองในการร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่น กล้าแสดงออกถึงความสามัคคี ทำงานเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันกีฬาคณะนานาชาติประเทศอาเซียนและจีนครั้งที่ 2 ทำให้นักเรียนมีความสามารถก้าวขึ้นไปสู่การแข่งขันในระดับต่อไป

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะ  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/667

เกมส์อนุบาล : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/654

กีฬาว่ายน้ำรอบชิงชนะเลิศ ระดับอนุบาล 2 - 3 :http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/655

กีฬาว่ายน้ำรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/664

กีฬาว่ายน้ำรอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยม และนักเรียนมหกรรมฯ :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/666