Posted: 2019-08-20

โรงเรียนราษฎร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมโรงเรียน

     วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสมับัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก / ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับโรงเรียนราษฎร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมโรงเรียน ชมการดำเนินงานฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา