Posted: 2019-08-25

มอบเหรียญรางวัล ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต ประเภทกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา มอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2562 ประเภทกีฬาว่ายน้ำ 

 

1.เด็กชายพิชาภพ พลเพชร

-ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง ประเภทว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

-ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง ประเภทว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

*************************************************************

2.เด็กหญิงเอกองนงค์ นิลฉิม

-ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง ประเภทว่ายน้ำท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

*******************************************************************

3.เด็กหญิงณิชา โยธารักษ์

-ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง ประเภทว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

*******************************************************************

4.เด็กหญิงนาดีน คริสตินแบนร์นเฮ้าปท์

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง


5.เด็กหญิงณัชชา แพทย์ปฐม

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

***********************************************************

6.เด็กชายคณิน เที่ยงธรรม

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

************************************************************

7.เด็กชายเมฆินทร์ วงศ์ศุภชาติ

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

**********************************************************

8.เด็กชายพงษ์พนิชย์ ละอองเพชร

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

***********************************************************

9.เด็กชายกิจพิชญ์ชาญ รังสินธุรัตน์

-ได้รับรางเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดผสม4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

-ได้รับรางเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย


10เด็กหญิงโฆษิตา วงศ์ศุภชาติ

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

***********************************************************

11.เด็กหญิงอลิสา ขาวดี อัสเทด

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

***********************************************************

12.เด็กหญิงวัลสิริ ด้วงเกตุ

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

************************************************************

13.เด็กหญิงศศิรา กาลสงค์

-ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์4x50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง