Posted: 2019-08-29

ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวโครงการ #ชีพจรลงSouth Outdoor Education

        วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการ นางชญาภา หมอเล็ก รองผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงานอำนวยการ นายจาง เซิน หัวหน้าแผนกภาษาจีน นางสาวกิรณา บุญโกยสิน หัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวโครงการ #ชีพจรลงSouth Outdoor Education ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำที่เป็นสื่อการเรียนการสอนนอกสถานที่ อีกทั้งมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์บ้านเกิด พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้น