Posted: 2019-09-10

นักเรียนชั้น อ.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต

 

       โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ แก่นักเรียนระดับชั้น อ.1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562 ณ สวนพฤกษชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ รูปร่าง ลักษณะ ของดอกไม้ สีสัน ด้วยประสบการณ์จริง

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ระดับชั้น อ.1/1  อ.1/2

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ระดับชั้น อ.1/3  อ.1/4

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ระดับชั้น อ.1/5  อ.1/6

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 ชั้น อ.1/1 อ.1/2 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/675

วันพุธที่ 11 ก.ย. 62 ชั้น อ.1/3  อ.1/4     :http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/676

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62 ชั้น อ.1/5 อ.1/6 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/678