Posted: 2019-10-21

กิจกรรมชุมนุมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

   นายสุนันท์  มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ผู้อำนวยการค่ายเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อ ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติของลูกเสือโลก /ลูกเสือไทย บอกคติพจน์ของลูกเสือสำรอง / ลุกเสือสามัญ / ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้

2. สามารถบอกประเภทของลูกเสือแต่ละประเภทได้

3. เข้าใจความหมายของคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง / ลูกเสือสามัญ  / ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้

4. ปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง / ลูกเสือสามัญ  /ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้

ฐานเรียนรู้ดังนี้

1. วิชาการลูกเสือ

2. ระบบหมู่ ระเบียบแถว ระเบียบวินัย

3. การใช้เชือกเงื่อนและการใช้ประโยชน์

4. วิชาชาวค่าย การอยู่ค่ายพักแรม

5. การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

6. การเดินทางไกลและผจญภัย

7. เพลงและเกมส์นันทนาการ และการชุมนุมรอบกองไฟ

8. ศาสตร์พระราชากับปรัชญาโรงเรียน

 

 

วันที่ 21.10.62 พิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/683

วันที่ 21.10.62 กิจกรรมลอดถ้ำเสือ  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/685

วันที่ 21.10.62 กิจกรรมฐาน 21.10.62 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/684

วันที่ 22.10.62 กิจกรรมฐาน ณ สวนหลวง วันที่  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/686

วันที่ 22.10.62 กิจกรรมฐาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วันที่  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/687

วันที่ 23.10.62 กิจกรรมฐาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว, ณ สวนหลวง http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/688

วันที่ 24.10.62 กิจกรรมฐาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว, ณ สวนหลวง http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/690

วันที่ 24.10.62 กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/691