Posted: 2019-10-28

รายงานผลการแข่งขันวูซู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค4 ครั้งที่ 36 “สุราษฏร์ธานีเกมส์”

 รายงานผลการแข่งขันวูซู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค4 ครั้งที่ 36 “สุราษฏร์ธานีเกมส์ ” วันที่ 26 ตุลาคม 2562

1.นาย ธเนศ เรืองโชคอนันต์ ม.6/4ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลาดาบ(เตาซู่)ชาย

2.ด.ช.นพรุจ เมืองแก้ว ป.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลาดาบ(เตาซู่)ชาย

3.ด.ญ.นิชาภัทร เหล่าประเสริฐศิริ ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) หญิง

4.ด.ญ.ณสิฏางศุ์ ณ นคร ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธลีลาพลอง (กุ้นซู่) หญิง

5.ด.ช.วรพัทธ์ วงศ์ศิริ ป.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธลีลาพลองใต้ (หนานกุ้น) ชาย

6.ด.ญ.อลิสษา แซ่ท่อง ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธลีลามวยใต้ (หนานฉวน) หญิง

**********************************************************************************************************************************************

รายงานผลการแข่งขันวูซูกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค4 ครั้งที่ 36 “สุราษฏร์ธานีเกมส์” วันที่ 27 ตุลาคม 2562

1.ด.ญ.นิชาภัทร เหล่าประเสริฐศิริ ป.4/1ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลาทวน(เชียงซู่) หญิง

2.นาย ธเนศ เรืองโชคอนันต์ ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลาพลอง(กุ้นซู่) ชายและยุทธลีลามวยเหนือ(ฉางฉวน) ชาย

3.ด.ช.ธนัยนันท์ รักนะ ป.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลาพลอง(กุ้นซู่) ชาย

4.ด.ช.ภคินทร์ มุทิตากุล ป.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลามวยใต้(หนานฉวน) ชาย

5.ด.ช.วรพงศ์ วงศ์ศิริ ป.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ยุทธลีลามวยเหนือ(ฉางฉวน) ชาย

6.ด.ญ.ณสิฏางศุ์ ณ นคร ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลาดาบ(เตาซู่) หญิง

7.ด.ช.ณัฐพล ชาญเจริญศิลป์ ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) ชาย

8.ด.ช.เพชร หัตถกรรม ป.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) ชาย

9.ด.ญ.อลิสษา แซ่ท่อง ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น)หญิงและยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) หญิง

 

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/694