Posted: 2019-10-28

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

 ภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม  2562

 

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 28 ต.ค.62 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/695

าพรวมกิจกรรม วันที่ 29 ต.ค.62 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/696