Posted: 2019-10-31

กิจกรรมวันฮาโลวีน แผนกภาษาอังกฤษ

 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 แผนกภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวันฮาโลวีน ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยนักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมการเรียนการสอนวันฮาโลวีนในห้องเรียนของทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้เด็กๆกล้าคิด กล้าทำ และ กล้าแสดงออก รู้และเข้าใจประเพณีของวันฮาโลวีน


ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/697