Posted: 2019-11-04

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ “Old Phuket Farm

            โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ “Old Phuket Farm" แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างวันที่   4-12   พฤศจิกายน   2562 โดยมีวัตถุประสงค์                                                                                                                                                                  

1  เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสังคมศึกษา

2  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

               เชิงคุณภาพ 

                   1  นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านสังคมศึกษา

                   2  นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

                   3  นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

                เชิงปริมาณ 

                   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  208 คน

ภาพรวมกิจกรรมวันที่4/11/62 ชั้น ป.2/1  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/699

ภาพรวมกิจกรรมวันที่ 5/11/62 ชั้น ป.2/2  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/700

ภาพรวมกิจกรรมวันที่ 6/11/62 ชั้น ป.2/3 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/701

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 7/11/62 ชั้น ป.2/4 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/703

ภาพรวมกิจกรรม วันที่8/11/62 ชั้น ป.2/5 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/704

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 11/11/62 ชั้น ป.2/6 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/706