Posted: 2019-11-06

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

          วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562คุณครูสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ดร.เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย) ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังต่อไปนี้

1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   วงศ์ธนวิรุฬห์   ม.2/1

2. เด็กหญิงสารนิช      แก้วนพรัตน์     ม.2/1

3. เด็กชายวทัญญู       ทองราช          ม.3/4

4. นางสาวชญานิช     ชนะการ           ม.5/5

5. นางสาวชลดา        พันธ์สวัสดิ์       ม.5/5

6.นางสาวธีรนาฎ        เลี่ยงสรรพภัย  ม.6/6

ครูผู้ควบคุม-ฝึกซ้อม

1. นางสาวอุไรรัตน์      อานับ

2. นายธนศักดิ์             ไฮ้ย้วนกูล