Posted: 2019-11-08

มอบเกียรติบัตรเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (ศรีสุราษฎร์เกมส์)

         วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คุณครูสุรีรัตน์ ชนะภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา มอบเกียรติบัตรเป็นกำลังใจให้ให้กับนักเรียน โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ได้นำตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นักกีฬาวูซู  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (ศรีสุราษฎร์เกมส์) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562 ผลการแข่งขัน ดังนี้

    1. เด็กหญิงอลิษา แซ่ท่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

    : ได้ 3 เหรียญทอง (ประเภท หนานเตา หนานกุ้น หนานฉวน)

    2. นายธเนศ เรืองโชคอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

    : ได้ 5 เหรียญทอง (ประเภท ฉางฉวน เตาซู่ กุ้นซู่ ชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป ชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป)

    3. เด็กชายภคินทร์ มุทิตากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
    : ได้ 1 เหรียญเงิน (ประเภท หนานฉวน)

   4. เด็กชายวรพงศ์ วงศ์ศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
    : ได้ 1 เหรียญเงิน (ประเภท ฉางฉวน)

   5. เด็กชาย วรพัทธ์ วงศ์ศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

    : ได้ 1 เหรียญเงิน (ประเภท หนานกุ้น)
   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ คือ 8 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

   มีนักกีฬาวูซูเข้าร่วม 5 คน
   ครูผู้ควบคุม 1 คน คุณครูจิรกิตติ์ งานประเสริฐกิจ

   และมีการโชว์ การแสดงวูซูจากนักเรียนฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา