Posted: 2019-11-19

เข้าร่วมประชุม เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

 วันที่ 19 พ.ย. 62 คุณครูสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี ผช.ผอ.ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา คุณครูลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์ งานแนะแนว เข้าร่วมประชุม เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ( โควตาภูมิภาค )ประจำปีการศึกษา 2563