Posted: 2019-11-22

บักทึกรักการอ่าน 3 ภาษา ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

      วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษาปลูกฝังสร้างนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนทุกคน โดยครูผู้สอนรายวิชา ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ นักเรียนเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจจากห้องสมุดอติเศรษฐ์ สรุปจากเรื่องที่อ่านพร้อมคำศัพท์เป็น 3 ภาษา ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สื่อออกมาเป็นการแต่งประโยค การเขียนเรียงความ เกิดเป็นผลงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม โดยผ่านการประเมินจากครูผู้สอนและผู้ปกครอง