Posted: 2019-11-25

ศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต

       สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี นักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโีรงเรียน

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 25 พ.ย. 62 ชั้น ป.6/1 ม.6/2 และ ม.6/4 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/718

ภาพรวมกิจกรรมวันที่ 26 พ.ย. 62 ชั้น ป.6/2 ม.6/1 และ ม.6/5  :   http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/719

ภาพรวมกิจกรรมวันที่ 27 พ.ย. 62 ชั้น ป.6/3 และ ม.6/3 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/722