Posted: 2019-11-26

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต

         โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัยนำนักเรียน ชั้น อ.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตามหน่วยการเรียนรู้ "สัตว์โลกน่ารู้" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสังเกตุสิ่งต่างๆรอบตัวจากสถานที่จริง ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562

ภาพรวมกิจกรรม วันที่26-28 /11/62 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/727