Posted: 2019-12-03

ร่วมสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13

 คุณครูสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี ผช.ผอ.ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา คุณครูลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์ งานแนะแนว ร่วมสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13 ณ. มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562