Posted: 2019-12-09

โครงการค้นหาคำตอบประชาธิปไตยผ่านเยาวชนไทย

 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มที่ 10 (นกยูง) เข้าจัดกิจกรรม โครงการ "ค้นหาคำตอบประชาธิปไตยผ่านเยาวชนไทย"Generation Z (Democracy when young generation are thinking) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยจากมุมมองของเยาวชน Generation Z ส่งเสริมความรู้ด้านการเมือง หน้าที่พลเมือง และสิทธิมนุษยชน ที่เยาวชนควรได้รับการปลูกฝังและเรียนรู้

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/731