Posted: 2019-12-08

นักเรียนโปรแกรม Mini Intensive Chinese Program(MICP)ทัศนศึกษา เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

 วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2562 คุณครูศิรินาถ เกื้อเส้ง รองผู้อำนวยการ และคุณครูเซิน จาง หัวหน้าแผนกภาษาจีน นำนักเรียนโปรแกรม Mini Intensive Chinese Program(MICP)ทัศนศึกษา เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานที่จริง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ และให้นักเรียนสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวัน