Posted: 2019-12-16

กิจกรรมการสอนเสริมรายวิชาหลัก (วิชาภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ )

 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมรายวิชาหลัก (วิชาภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ประเทศกลุ่มอาเซียน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562โดยผู้เชี่ยวชาญ อ.ปรเมศวร์ ยุทธการ(อ.ปอรเทีย) วิชาภาษาไทย