Posted: 2019-12-17

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ Old Phuket Farm

ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย นำนักเรียนชั้นอนุบาล3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ Old Phuket Farm ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562 ตามหน่วยการเรียนรู้ "สาระแห่งสีสัน" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักพิชแต่ละชนิด ส่วนประกอบ ประโยชน์ และขั้นตอนการปลูกพืช

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ชั้น อ.3/6  อ.3/7

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ชั้น อ.3/3  อ.3/4  อ.3/5

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ชั้น อ.3/1  อ.3/2

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ชั้น อ.3/6  อ.3/7 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/734

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ชั้น อ.3/3  อ.3/4  อ.3/5 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/736