Posted: 2020-01-06

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 47 คน และครูผู้ควบคุม 18 คน รายการเข้าร่วมแข่งขันดังนี้

1. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

2. การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

3. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ป.1-ป.6

4. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  ม.4-ม.6

5. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

 

6. การประกวดละครประวัติศาสตร์ม.1-6

7. การแข่งขันพูดภาษาจีน  ม.4-ม.6

8. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6

9. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านม.4-6