Posted: 2020-01-09

นักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

 วันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 สาระภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต
2)เพื่อให้นักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด
3)เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
4)นักเรียนสามารถสรุปและนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

 

วันที่ 8 ม.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/738

วันที่ 9 ม.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/739