Posted: 2020-01-10

ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ปี 2562

 ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ปี 2562 เมื่อ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

รุ่น 11 ปีชาย ไทยหัว A ชนะ ไทยหัว B 2:1
รุ่น 11 ปีหญิง ไทยหัว A แพ้ ไทยหัว B 1:4
รุ่น 11 ปีหญิง ขจรเกียรติศึกษา B แพ้ไทยหัว B 0:7
รุ่น 11 ปีชาย ขจรเกียรติศึกษา B แพ้ ภูเก็ตไทยหัว A 0:3
รุ่น 11 ปีชาย ไทยหัว B ชนะ ขจรเกียรติศึกษา A 1:0
รุ่น 11 ปี ขจรเกียรติศึกษา B ชนะไทยหัว B 1:0
รุ่น 11 ปีหญิง ขจรเกียรติศึกษา C ชนะภูเก็ตไทยหัว A 2:1
รุ่น 11 ปีหญิง ไทยหัว B ขจรเกียรติศึกษา B 7:0