Posted: 2020-01-15

นักเรียนชั้นประถมศึกษาโปรแกรม MICP ศึกษาเรียนรู้ ณ ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา MICP ประจำปีการศึกษา 2562ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 (โปรแกรม MICP)  ระหว่างวันที่ 15, 17,20 มกราคม 2563 ณ ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลกมาให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมฐานและเพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 

ภาพรวมกิจกรรม นักเรียนชั้น ป.1 MICP วันที่ 15 ม.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/743

 ภาพรวมกิจกรรม นักเรียนชั้น ป.2 MICP วันที่ 17 ม.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/744

ภาพรวมกิจกรรม  นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 วันที่ 20 ม.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/747