Posted: 2020-01-20

ผลการแข่งขัน

 ผลการแข่งขัน"บาสเกตบอล 3×3อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก"ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่  20มกราคม 2563

รุ่น 11ปีชาย ดาราสมุทรชนะภูเก็ตไทยหัวA 3:1

รุ่น 11ปีหญิง

ไทยหัวA แพ้ ขจรเกียรศึกษาA 0:2

ขจรเกียรติศึกษาC ชนะ ไทยหัวB 1:0

รุ่น 11ปีชาย

ขจรเกียรศึกษาA แพ้ ไทยหัวA 1:2

ไทยหัวB แพ้ ดาราสมุทร 0:5

รุ่น 11ปีหญิง

ไทยหัว A แพ้ ขจรเกียรติศึกษา C 1:3

ไทยหัว B ชนะ ขจรเกียรศึกษา A 1:0