Posted: 2020-02-20

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 - 8 ม.ค. 63 ทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประเทศ (ภาคใต้) ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ผลเป็นที่น่ายินดี ทุกรายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน

-ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 คว้า 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
-การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงิน
-การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
-การพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง
-การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1
-การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง

การประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประเทศภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.พ. 63
-การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4- ม.6 ระดับเหรียญทอง
-การจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง
-การพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) ม.1 - ม.3 ระดับเหรียญทอง
-การพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง