Posted: 2020-08-14

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

สาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม สะเต็มศึกษา ในชั้นเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

1.ให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มากยิ่งขึ้น และมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

2.ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4แขนง (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี)มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based learning)

โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องเรียน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2563

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/774