Posted: 2020-08-17

คณิตศาสตร์สนุกคิด นักเรียนชั้น อ.2 และ อ.3

 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์คิดสนุก แก่นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสังเกตจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง

2) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่าจำนวน นับจำนวน สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

3) เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานและสามารถค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเอง 4) เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและวางแผนในการทำงานร่วมกัน

 

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 17 ส.ค. 63  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/775

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 18 ส.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/776

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 19 ส.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/777

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 20 ส.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/778