คุณสุนันท์ มะลิชู
              ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

สารจากผู้จัดการและผู้อำนวยการ

                กว่าจะถึงวันนี้ ใช้เวลาเกือบ10 ปี เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยมีคุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊กและประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ได้วางแนวทางการบริหารจัดการ ยึดหลัก “MBO”บริหารจัดการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ใช้หลัก“TQM” ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ โปร่งใส) พัฒนาคนด้วยหลักปรัชญาและวัฒนธรรมองค์กร สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีคู่มือปฏิบัติงาน (เขียนตามที่ทำ ทำตามที่เขียน) แบบประหยัดเรียบง่าย เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติตลอดมา

                 การพัฒนาจึงต้องดำเนินการต่อ โดยโรงเรียนได้กำหนดแผนยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยหัว ยุค 4.0 ระยะ 5 ปี ช่วงที่ 2 (2561-2565) เน้นการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย จีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณลักษณะสู่อนาคตที่ยั่งยืนครบทุกด้านให้กับเด็กไทยหัวทุกคน คือ “เป็นคนดี คนเก่ง รู้รักสามัคคี รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียน สู่ระดับสากล เมื่อเรียนจบระดับชั้น ม.6 แล้ว สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาชั้นนำที่มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

                 ผมขอขอบคุณ กรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก กรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าไทยหัว ผู้ปกครอง และทีมภูเก็ตไทยหัวทุกคน ที่เสียสละ ทุ่มเท การพัฒนาเพื่อสร้างภูเก็ตไทยหัว ให้เป็นโรงเรียน ชั้นนำ ให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครองต่อไป