Toggle navigation User Image Hello, admin Online หน้าหลัก จัดการผู้ใช้งาน ปฏิทินกิจกรรม ข่าว อัลปั้มรูปภาพ เนื้อหา สมัครเรียนออนไลน์ อัพโหลด file rss feed ผลการแข่งขันกีฬา ดูรหัส HTML ลักษณะNormalแบบอักษรขนาด

 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่

 

 

 


1.   โครงสร้างการสอบ

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศกลุ่มเป้าหมายคือจัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ( รวมถึงชาวต่างชาติ  ชาวจีนโพ้นทะเล และชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษาและการทำงาน

HSKประกอบด้วย

HSKระดับ1,HSKระดับ2,HSKระดับ3,HSKระดับ4,HSKระดับ5 และ HSKระดับ6

(กลับสู่เมนู)


2.  ระดับการสอบ

HSK

รูปแบบใหม่


ระดับ1


ระดับ2


ระดับ3


ระดับ4


ระดับ5


ระดับ6

คำศัพท์(คำ)

150

300

600

1200

2500

5000

ผู้ที่สอบHSK ระดับ 1 ผ่าน จะสามารถเข้าใจการใช้คำในภาษาจีนบางส่วนและประโยคแบบง่ายสามารถตอบสนองการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง และมีความสามารถเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 2 ผ่าน จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีนแบบง่ายในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างตรงประเด็น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 3 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงานและแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานได้ เมื่อเดินทางไปประเทศจีนก็สามารถจัดการกับการสื่อสารได้

ผู้ที่สอบHSKระดับ 4 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ค่อนข้างครอบคลุม คล่องแคล่วและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 5 ผ่าน จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์จีนได้ และยังสามารถบรรยายเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์มากขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 6 ผ่าน จะสามารถฟังภาษาจีนหรืออ่านข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าใจ ทักษะการพูดและการเขียนจะคล่องแคล่วมาก

(กลับสู่เมนู)


3.  ประโยชน์ของการสอบ HSK

1. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง

2. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด

(กลับสู่เมนู)


4. ตารางการสอบ

การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK ออนไลน์)ประจำปี 2560 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วันที่สอบ

เปิดรับสมัครวันสุดท้าย

วันประกาศผลทางเว็บไซท์

วันที่ 14 มกราคม

วันเสาร์

วันที่ 2 มกราคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

วันอาทิตย์

วันที่ 31 มกราคม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

วันเสาร์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

วันที่ 13 มีนาคม

วันที่ 19 มีนาคม

วันอาทิตย์

วันที่ 7 มีนาคม

วันที่ 3 เมษายน

วันที่ 22 เมษายน

วันเสาร์

วันที่ 10 เมษายน

วันที่ 8 พฤษภาคม

วันที่ 7 พฤษภาคม

วันอาทิตย์

วันที่ 25 เมษายน

วันที่ 22 พฤษภาคม

วันที่ 20 พฤษภาคม

วันเสาร์

วันที่ 8 พฤษภาคม

วันที่ 5 มิถุนายน

วันที่ 11 มิถุนายน

วันอาทิตย์

วันที่ 30 พฤษภาคม

วันที่ 26 มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน

วันเสาร์

วันที่ 12 มิถุนายน

วันที่ 10 กรกฎาคม

วันที่ 15 กรกฎาคม

วันเสาร์

วันที่ 3 กรกฎาคม

วันที่ 31 กรกฎาคม

วันที่ 29 กรกฎาคม

วันเสาร์

วันที่ 17 กรกฎาคม

วันที่ 14 สิงหาคม

วันที่ 12 สิงหาคม

วันเสาร์

วันที่ 31 กรกฎาคม

วันที่ 28 สิงหาคม

วันที่ 27 สิงหาคม

วันอาทิตย์

วันที่ 15 สิงหาคม

วันที่ 11 กันยายน

วันที่ 17 กันยายน

วันอาทิตย์

วันที่ 5 กันยายน

วันที่ 2 ตุลาคม

วันที่ 28 ตุลาคม

วันเสาร์

วันที่ 16 ตุลาคม

วันที่ 13 พฤศจิกายน

วันที่ 11 พฤศจิกายน

วันเสาร์

วันที่ 30 ตุลาคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน

วันที่ 26 พฤศจิกายน

วันอาทิตย์

วันที่ 14 พฤศจิกายน

วันที่ 11 ธันวาคม

วันที่ 3 ธันวาคม

วันอาทิตย์

วันที่ 21 พฤศจิกายน

วันที่ 18 ธันวาคม

 
 
วันเวลาสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(ประเทศไทย)ประจำปี 2018

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSK

วันที่จัดสอบ

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันทดลองสอบ

วันที่ประกาศผลสอบ

20มกราคม 2018

เสาร์

10มกราคม 2018

13 มกราคม 2018

05กุมภาพันธ์ 2018

03กุมภาพันธ์ 2018

เสาร์

24มกราคม 2018

27มกราคม2018

26กุมภาพันธ์ 2018

11กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์

01 กุมภาพันธ์ 2018

10กุมภาพันธ์ 2018

05มีนาคม  2018

24มีนาคม 2018

เสาร์

14 มีนาคม 2018

17มีนาคม  2018

09 เมษายน 2018

22 เมษายน 2018

อาทิตย์

12 เมษายน 2018

21 เมษายน 2018

07พฤษภาคม 2018

19 พฤษภาคม 2018

เสาร์

09 พฤษภาคม 2018

12 พฤษภาคม 2018

04มิถุนายน 2018

27 พฤษภาคม  2018

อาทิตย์

17พฤษภาคม 2018

26พฤษภาคม2018

11 มิถุนายน 2018

10 มิถุนายน 2018

อาทิตย์

31 พฤษภาคม 2018

09 มิถุนายน 2018

25มิถุนายน 2018

23มิถุนายน 2018

เสาร์

13 มิถุนายน 2018

16มิถุนายน2018

09กรกฎาคม 2018

14กรกฎาคม 2018

เสาร์

04กรกฎาคม 2018

07กรกฎาคม 2018

30กรกฎาคม 2018

22 กรกฎาคม 2018

อาทิตย์

12กรกฎาคม 2018

21 กรกฎาคม2018

06 สิงหาคม 2018

05 สิงหาคม 2018

อาทิตย์

26กรกฎาคม 2018

04สิงหาคม2018

20สิงหาคม 2018

18 สิงหาคม  2018

เสาร์

08สิงหาคม 2018

11สิงหาคม2018

03 กันยายน 2018

16 กันยายน 2018

อาทิตย์

06กันยายน 2018

15กันยายน 2018

01ตุลาคม 2018

14 ตุลาคม 2018

อาทิตย์

04ตุลาคม 2018

13ตุลาคม 2018

29ตุลาคม 2018

27ตุลาคม 2018

เสาร์

17ตุลาคม 2018

20ตุลาคม2018

12 พฤศจิกายน 2018

10 พฤศจิกายน 2018

เสาร์

31 ตุลาคม 2018

03พฤศจิกายน 2018

26พฤศจิกายน 2018

25 พฤศจิกายน 2018

อาทิตย์

15พฤศจิกายน 2018

24พฤศจิกายน2018

10ธันวาคม  2018

02 ธันวาคม 2018

อาทิตย์

22 พฤศจิกายน 2018

01พฤศจิกายน2018

17ธันวาคม  2018

 

(กลับสู่เมนู)*** หมายเหตุ  1. ระหว่างวันที่ 7-20 ตุลาคม 2560 รับสมัครผ่านทาง E-mail เท่านั้น

                                  2. ในวันสมัครสอบวันสุดท้ายของการสอบทุกครั้ง  ปิดรับสมัครสอบก่อน 10.00 น.

                                  3. ทดลองสอบ เวลา 9.00 น. ทุกระดับ

ค่าลงทะเบียนและการสอบวัดภาษาจีน (HSK) ออนไลน์ ประจำปี 2559 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

 

ระดับ

ค่าลงทะเบียน

เวลาสอบ

เวลาในการสอบ

1

500บาท

13:30-14:10

40นาที

2

700บาท

9:00-9:55

55นาที

3

900บาท

13:30-15:00

90นาที

4

1,200บาท

9:00-10:45

105นาที

5

1,600บาท

13:30-15:35

125นาที

6

2,000บาท

9:00-11:20

140นาที

 

5. การประกาศผลสอบ

หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง 1 เดือน ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการสอบได้ที่ www.chinesetest.cnใบรับรองผลการสอบสามารถใช้กับผู้เข้าสอบที่ต้องการไปศึกษาในประเทศจีนในฐานะนักศึกษาชาวต่างชาติ ผลการสอบจะมีผลในระยะเวลา 2 ปี (นับตั้งแต่วันสอบ)

(กลับสู่เมนู)

6. การสมัครสอบ HSK มี 2 ช่องทาง ดังนี้

 

1.         สมัครสอบด้วยตนเองที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม)

เอกสารประกอบการสมัคร

1.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง

1.2 รูปถ่ายขนาด 1-2นิ้ว หน้าตรง สุภาพ พื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีฟ้าล้วน

 

2.         ผ่านทาง E-Mail

2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง

2.2 รูปถ่ายขนาด 1-2นิ้ว

2.3 กรอกใบสมัคร  download

2.4 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

>>โอนผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต ออมทรัพย์

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 

เลขที่บัญชี 993-214587-3

เบอร์โทร 076-522567

2.5 ส่งเอกสารทุกอย่างผ่านทาง E-Mail: aunchita.b@phuketthaihua.ac.th

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ:

-            Mr. Li Yu Zhang   09-8015-6685

-            นางสาวอัญชิษฐา บำรุงสุข 082-4242250    (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)


*** หมายเหตุ  1. ระหว่างวันที่ 7-20 ตุลาคม 2559 รับสมัครผ่านทาง E-mail เท่านั้น

                         2. ในวันสมัครสอบวันสุดท้ายของการสอบทุกครั้ง  ปิดรับสมัครสอบก่อน 10.00 น.

                         3. ทดลองสอบ เวลา 9.00 น. ทุกระดับ