งานแนะแนว

ปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกำหนดการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ วันที่
ลงทะเบียน/สมัครสอบ วันที่ 10-31 ตุลาคม 2561
ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 10ตุลาคม-2พฤศจิกายน 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล วันที่ 10ตุลาคม-1มกรา 2562
จัดการทดสอบ วันที่ 9มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม 2562

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ วันที่
ลงทะเบียน/สมัครสอบ วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2561
เลือกสนามสอบ วันที่ 1 - 17 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ วันที่ 8 มกราคม 2562
จัดการทดสอบ วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 1 เมษายน 2562

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ วันที่
ลงทะเบียน/สมัครสอบ วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2561
ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2561
เลือกสนามสอบ วันที่ 11 - 27 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล วันที่ 11 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ วันที่ 18 มกราคม 2562
จัดการทดสอบ วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 5 เมษายน 2562