งานเอกสารการพิมพ์

การขอใช้บริการเอกสารงานพิมพ์ครูและบุคลากร

         1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ (ในแบบฟอร์มจะต้องมีลายเซ็นหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าสาระเซ็นกำกับทุกครั้ง)
        2. ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงยื่นเอกสารและแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่
        3. ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าภายใน 3 -7 วัน
        4. เมื่อรับแบบฟอร์มจากผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยถ้าถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการพิมพ์เอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด (ในกรณี เอกสารไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่มีลายเซ็นหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าสาระเซ็นกำกับ เจ้าหน้าที่จะไม่ทำการพิมพ์เอกสารให้ โดยจะเก็บเอกสารไว้ในตะกร้าเอกสารไม่เรียบร้อย)
        5. เมื่อครบกำหนดผู้ใช้บริการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้วตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น ลงชื่อรับเอกสาร พร้อมลงวันที่รับเอกสาร