งานเอกสารการพิมพ์

การปริ้นงานให้ครู และนักเรียน

         1. ครูหรือนักเรียน ส่งไฟล์งานผ่าน E-mail Songsak.u@phuketthaihua.ac.th หรือใส่ Flash Drive มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรงหน้าต่างเลื่อน
        2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์งานแล้วทำการปริ้นท์เอกสารให้ครูหรือนักเรียน
        3. เมื่อทำการปริ้นท์แล้วครูหรือนักเรียนตรวจสอบเอกสารที่ปริ้นท์ให้เรียบร้อย
        4. นักเรียน ชำระค่าบริการตามจำนวนที่ปริ้นท์
            กรณีปริ้น ขาว-ดำ แผ่นละ 1 บาท
            กรณีปริ้น สี แผ่นละ 10 บาท
        5. ครูและนักเรียนลงชื่อรับเอกสารตามจำนวนที่ปริ้นท์
        * หมายเหตุ เวลาในการให้บริการปริ้นงานนักเรียน
                - ช่วงก่อนเข้าแถว เวลา 07.10-07.45 น.
                - ช่วงพัก 10 นาที เวลา 10.05-10.15 น.
                - พักกลางวัน เวลา 11.10-11.55 น. และ เวลา 12.00-12.45 น.
                -ช่วงพัก 10 นาที เวลา 14.40-14.50 น.
                - ช่วงเลิกเรียน เวลา 16.00-17.00 น.