งานเอกสารการพิมพ์

ถ่ายเอกสารการพิมพ์ ครูและบุคลากร

         1. ตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสารให้พร้อมใช้งาน
        2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ (กระดาษสีขาว บรูฟ หมึก มาสเตอร์)
         3. ครูกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ
         4. ตรวจดูแบบฟอร์มที่ครูขอใช้บริการ
               4.1 เนื้อหา
               4.2 จำนวนที่สำเนา
               4.3 วันเวลาที่ใช้
               4.4 ลายเซ็นผู้ขออนุญาต
               4.5 ลายเซ็นผู้อนุมัติ
               5. ถ่ายเอกสาร
               6. จัดเก็บเอกสารไว้ในชั้นเก็บเอกสารที่เรียบร้อยแล้ว
               7. ครูและบุคลากรรับเอกสาร (หลังจากยื่นภายใน 3 วัน)
               7.1 ครูเช็คความถูกต้อง
               7.2 ครูเซ็นรับเอกสาร