งานเอกสารการพิมพ์

ถ่ายเอกสารการพิมพ์ นักเรียน

         1. นักเรียนนำเอกสารที่จะสำเนามายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรงหน้าต่างเลื่อน
        2. เจ้าหน้าที่รับเอกสารทำการถ่ายเอกสารให้กับนักเรียน
        3. นักเรียน ชำระค่าบริการตามจำนวนที่ถ่าย
            กรณีถ่าย ขาว-ดำ แผ่นละ 1 บาท
            กรณีถ่าย สี แผ่นละ 10 บาท
        4. นักเรียนลงชื่อรับเอกสารตามจำนวนที่ถ่าย
        * หมายเหตุ เวลาในการให้บริการปริ้นงานนักเรียน
                - ช่วงก่อนเข้าแถว เวลา 07.10-07.45 น.
                - ช่วงพัก 10 นาที เวลา 10.05-10.15 น.
                - พักกลางวัน เวลา 11.10-11.55 น. และ เวลา 12.00-12.45 น.
                -ช่วงพัก 10 นาที เวลา 14.40-14.50 น.
                - ช่วงเลิกเรียน เวลา 16.00-17.00 น.