หลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

Extra Curricular Studies 辅导课程

ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

       ตามที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์หลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เวลา 15.00 – 18.10 น.) ในวันปกติและวันเสาร์ (เวลา 09.00 - 15.00 น.) นั้น
       โรงเรียนฯ จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 14 มีนาคม 2562 (ตามตารางเรียน)

         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English For kid ระดับชั้นอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English For kid ระดับชั้นอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร คีย์บอร์ด
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ฉีกปะปั้น
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร นาฏศิลป์
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน1 ระดับชั้นอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน2 ระดับชั้นอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาไทย
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ1 ระดับชั้นอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ2 ระดับชั้นอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำ ระดับชั้นอนุบาล 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำ ระดับชั้นอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำ ระดับชั้นอนุบาล 3


หมายเหตุ 1.หลักสูตรเบบี้แคร์ และหลักสูตรสอนเสริมการบ้าน เปิดเรียนทุกหลักสูตร

ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

       ตามที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์หลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เวลา 15.00 – 18.10 น.) ในวันปกติและวันเสาร์ (เวลา 09.00 - 15.00 น.) นั้น
       โรงเรียนฯ จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 14 มีนาคม 2562 (ตามตารางเรียน)

         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English is Fun1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร Math MICP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร คีย์บอร์ด
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ดนตรีไทย
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร นาฏศิลป์
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร บาสเกตบอล
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน MICP Level 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน MICP Level 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน MICP และเสริมจีน 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำเป็นเลิศ วันเสาร์
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำเป็นเลิศ
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำพื้นฐาน วันเสาร์
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำพื้นฐาน
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ทั่วไป


หมายเหตุ 1.หลักสูตรเบบี้แคร์ และหลักสูตรสอนเสริมการบ้าน เปิดเรียนทุกหลักสูตร

ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

       ตามที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์หลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เวลา 15.00 – 18.10 น.) ในวันปกติและวันเสาร์ (เวลา 09.00 - 15.00 น.) นั้น
       โรงเรียนฯ จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 14 มีนาคม 2562 (ตามตารางเรียน)

         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English easy ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English MICP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร วิทยาศาสตร์


หมายเหตุ 1.หลักสูตรเบบี้แคร์ และหลักสูตรสอนเสริมการบ้าน เปิดเรียนทุกหลักสูตร