งานห้องสมุด


      เริ่มมีการก่อตั้งห้องสมุด นับตั้งแต่เมื่อมีการเรียนการสอนภาษาจีนครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2491 จากหลักฐานที่ปรากฏ พบว่าห้องสมุดมีการเคลื่อนย้ายมาแล้ว 2 ครั้งด้วยกันคือ

      ครั้งแรก ได้ย้ายมาจากตึกโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวซึ่งตั้งอยู่บนถนนกระบี่ ไปยังชั้น 3 อาคารเรียนใหม่ ของโรงเรียนประศาสน์วิทยา ถนนวิชิตสงคราม ต่อมาโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ได้ย้ายมารวมกับโรงเรียนประศาสน์วิทยา ถนนวิชิต-สงคราม จึงรวมชื่อเป็น โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องย้ายจากชั้น 3 ของอาคาร 2 ลงมาที่ชั้น 1 ของอาคาร และได้ย้ายห้องสมุดเดิมของโรงเรียนประศาสน์วิทยา มารวมกับห้องสมุดใหม่ไว้ด้วยกัน

      เมื่อวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2547 ห้องสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรคณะครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์และผู้เชี่ยวชาญ รวมจำนวน 10 คน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) จำนวน 10 คน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาห้องสมุด เป็นครั้งแรกตั้งแต่ห้องสมุดได้ก่อตั้งขึ้นมา

อ่านต่อ

ห้องสมุดเอกวานิช (แผนกประถมศึกษา)