คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • แผนการเรียนทั่วไป.
  1.กําลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
  2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.5
  3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  5.มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
 • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  1.กําลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
  2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน<
  4.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  5.มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
 • แผนการเรียนพิเศษ (MICP)
  1.กําลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
  2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  5.มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
 
จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
แผนการเรียน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
แผนการเรียนทั่วไป 3 90
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 1 30
แผนการเรียน (MICP) 1 30
รวม 5 150
 
เอกสารที่ต้องนํามาในการสมัคร
 • สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดาและมารดา) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดาและมารดา) จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
 •  
  การจําหน่ายใบสมัคร
  จำหน่ายใบสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
  วันเวลาจำหน่ายใบสมัคร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
  สถานที่ : งานประชาสัมพันธ์ แผนกมัธยมศึกษา
  งานประชาสัมพันธ์ แผนกอนุบาล
  สำนักงานเลขานุการ แผนกประถมศึกษา
  โทรศัพท์ : 0-7652-2567
  มือถือ : 086-6891165
  โทรสาร : 076-522769
  ราคา : ชุดละ 200 บาท
   
  การรับสมัคร
  • แบบสมัครด้วยตนเอง

   1.ซื้อระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่ ณ. จุดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ราคาชุดละ 200 บาท
   2.กรอกรายละเอียดการสมัครในใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่าย
   3.ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • แบบสมัครออนไลน์

   1.ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัคร จากเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th/register

  • 2.กรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครเรียนออนไลน์
   3.บันทึกข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
   4.พิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกใบสมัคร แล้วนำมาในวันที่ติดต่อกับทางโรงเรียน
   5.ติดต่อโรงเรียนนำเอกสารส่งให้กับโรงเรียนพร้อมแนบหลักฐาน และชำระค่าใบสมัคร 200 บาท
   •     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองที่กรอกไว้ตามแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

   6.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามวันเวลาที่กำหนด ทางเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th
   
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์www.phuketthaihua.ac.th
   
  วัน เวลา สถานที่สอบ
  รอบที่ 1
  วันที่ 17 มีนาคม 2561
  เวลา : 08.30 น. – 11.30 น. (สอบข้อเขียน)
  เวลา : 13.00 น. - 16.00 น. (สอบสัมภาษณ์)
  รอบที่ 2
  วันที่ 31 มีนาคม 2561
  เวลา : 08.30 น. – 11.30 น. (สอบข้อเขียน)
  เวลา : 13.00 น. - 16.00 น. (สอบสัมภาษณ์)
  สถานที่สอบ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(แผนกมัธยม)
   
  ตารางสอบ

            เวลา

  วิชา

  คะแนนเต็ม

  แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  

  08.30 – 11.30  น.

  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  150

  13.00 – 16.00  น.

  สอบสัมภาษณ์

  50

  แผนการเรียนทั่วไป 

  08.30 – 11.30  น.

  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ

  150

  13.00 – 16.00  น.

  สอบสัมภาษณ์

  50

  แผนการเรียน  MICP   

  08.30 – 09.30  น.

  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  

  50

  09.30 – 11.30  น.

  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

  100

  13.00 – 16.00  น.

  สอบสัมภาษณ์

  50

   
  สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
  • บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ / อุปกรณ์เครื่องเขียน และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
   
  ประกาศผลการสอบ
  • รอบที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2561
  • รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561
  • โรงเรียนจะแจ้งผลการสอบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th
   
  การมอบตัว

  วันที่มอบตัว

  • รอบที่ 1 (19 มี.ค.61)
  • รอบที่ 2 (2 เม.ย.61)

  หลักฐานการมอบตัว

 • เอกสารการเรียน(ปพ.1: 3) ฉบับจริงมาให้กับเจ้าหน้าที่รับมอบตัว ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน พร้อมลงทะเบียนเรียน
 • ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด
 • ในกรณีผู้ปกครองไม่มาตาม วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 •  
  การเรียนปรับพื้นฐาน
  เรียนตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ
 • วิชาภาษาจีน จำนวน 15 ชั่วโมง (เรียนวันละ 1 ชั่วโมง)
 • วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ชั่วโมง (เรียนวันละ 1 ชั่วโมง)
 •  
  กิจกรรมเรียนรู้วิถีไทยหัว
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
   
  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2561