หลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

ที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนชั่วโมง วัน เวลา ระยะเวลา ครูผู้สอน
 

แผนกปฐมวัย

         
1 หลักสูตรเบบี้แคร์(Baby care) 60ชม. วันจันทร์ - วันอังคาร 15.00 - 17.00 6 มิ.ย.-20 ก.ย.59 Mrs.Jedaidah / Mrs.Emma
2 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 160ชม. วันจันทร์ - วันศุกร์ 15.00 - 17.00 1 มิ.ย.-30 ก.ย.59 ครูประจำชั้น
3 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 60ชม. วันจันทร์ - วันอังคาร 15.00 - 17.00 6 มิ.ย.-20 ก.ย.59 Mrs.Lailanie
4 หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 1 60ชม. วันพุธ,วันพฤหัส 15.00 - 17.00 1 มิ.ย.-14 ก.ย.59 Miss Gu yuan mei
5 หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 2 60ชม. วันพุธ,วันพฤหัส 15.00 - 17.00 1 มิ.ย.-14 ก.ย.59 Miss Jiang li juan
6 หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย 13ชม. วันเสาร์ 09.00 - 10.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูอารียา สาระทิง
7 หลักสูตรคีย์บอร์ด 13ชม. วันเสาร์ 09.00 - 10.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูไพศาล ประสารการ
8 หลักสูตรคีย์บอร์ด 13ชม. วันเสาร์ 10.00-11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูไพศาล ประสารการ
9 หลักสูตรฉีกปะ,ปั้น,วาดภาพ 13ชม. วันเสาร์ 10.00-11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูธิดารัตน์ และคุณครูสุพางค์
10 หลักสูตรว่ายน้ำ 13ชม. วันเสาร์ 9.00-11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูสิริกุล และคุณครูณัฐวุฒิ
11 หลักสูตรว่ายน้ำ 13ชม. วันเสาร์ 9.00-11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูสุพร คุณครูผุดผ่อง คุณครูศรีสะอาด
คุณครูสุรศักดิ์ และคุณครูเกื้อกูล
 

แผนกประถมศึกษา

         
1 หลักสูตรสอนเสริมการบ้าน 80ชม. วันจันทร์ - วันศุกร์ 16.10 - 17.10 1 มิ.ย.-26 ก.ย.59 ครูประจำชั้น
2 หลักสูตรปิงปอง 30ชม. วันจันทร์ - วันศุกร์ 16.30 - 17.30 6 มิ.ย.-20 ก.ย.59 คุณครูณัฐวุฒิ ช่วยมิ่ง
3 หลักสูตรว่ายน้ำพื้นฐาน 30ชม. วันจันทร์ - วันศุกร์ 17.10-18.10 1 มิ.ย.-14 ก.ย.59 คุณครูผุดผ่อง คุณครูสุรศักดิ์ คุณครูเกื้อกูล
4 หลักสูตรว่ายน้ำเป็นเลิศ 30ชม. วันพุธ - พฤหัส 17.10-18.10 6 มิ.ย.-20 ก.ย.59 คุณครูผุดผ่อง คุณครูสุรศักดิ์ คุณครูเกื้อกูล
5 หลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 2 26ชม. วันเสาร์ 09.00 -11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูบุญญา คุณครูสุนิสา คุณครูพิมพกานต์
คุณครูปรียาภรณ์ และคุณครูนิชธาวัลย์
6 หลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 3 26 ชม. วันเสาร์ 09.00 -11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูณัฐสุภา
7 หลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 4 26 ชม. วันเสาร์ 09.00 -11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูฉันท์สินี
8 หลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 5 26 ชม. วันเสาร์ 09.00 -11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูอุมาพร
9 หลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน MICP 26 ชม. วันเสาร์ 09.00 -11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 Duan Guo Li
10 English is fun 1 (ป.1) 26 ชม. วันเสาร์ 13.00-15.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 Teacher Romaville
11 English is fun 1 26 ชม. วันเสาร์ 13.00-15.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 Teacher Peter
12 English is fun 2 (ป.2) 26 ชม. วันเสาร์ 13.00-15.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 Teacher Neil
13 หลักสูตรคีย์บอร์ด 13 ชม. วันเสาร์ 11.00-12.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูไพศาล ประสารการ
14 หลักสูตรขับร้องเพลงจีน 13 ชม. วันเสาร์ 11.00-12.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 Miss Weijaia Ma
15 หลักสูตรว่ายน้ำพื้นฐาน 13 ชม. วันเสาร์ 11.00-11.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูผุดผ่อง คุณครูสุรศักดิ์ คุณครูเกื้อกูล
16 หลักสูตรว่ายน้ำเป็นเลิศ 13 ชม. วันเสาร์ 11.00-12.00 4 มิ.ย.-10 ก.ย.59 คุณครูผุดผ่อง คุณครูสุรศักดิ์ คุณครูเกื้อกูล
 

แผนกมัธยมศึกษา

         
1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 MICP 26 ชั่วโมง วันพุธ-พฤหัส 16.30 – 17.30 2 มิ.ย.-2 ก.ย.59 Miss Liu miao
2 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 26 ชั่วโมง วันพุธ-พฤหัส 16.30 – 17.30 2 มิ.ย.-2 ก.ย.59 คุณครูปรียาภรณ์ คุณครูณัฐสุภา คุณครูนิชธาวัลย์
3 English for MICP Level 1 26 ชั่วโมง วันจันทร์ – อังคาร 16.10 – 17.10 6 มิ.ย.-6 ก.ย.59 Mr.Marcus
4 English is Easy 1 26 ชั่วโมง วันจันทร์ – อังคาร 16.10 – 17.10 6 มิ.ย.-6 ก.ย.59 Miss Eva
5 English for Maths 26 ชั่วโมง วันพุธ และวันศุกร์ 16.10 – 17.10 6 มิ.ย.-6 ก.ย.59 MS Annie
6 หลักสูตรว่ายน้ำพื้นฐาน 3 13 ชั่วโมง วันศุกร์ 16.10 – 17.10 6 มิ.ย.-6 ก.ย.59 คุณครูสิริกุล คุณครูผุดผ่อง
7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 26 ชั่วโมง วันพฤหัสบดี 13.00 – 15.00 6 มิ.ย.-6 ก.ย.59 คุณครูศศิ มีเอียด
8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3 26 ชั่วโมง วันเสาร์ 10.00 - 12.00 6 มิ.ย.-6 ก.ย.59 คุณครูศศิ มีเอียด
9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 26 ชั่วโมง วันเสาร์ 13.00 – 15.00 6 มิ.ย.-6 ก.ย.59 คุณครูศศิ มีเอียด
กำหนดการรับสมัครนักเรียน หลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2559

           25 ตุลาคม 2559 แจกเอกสารคู่มือหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2559
          25-28 ตุลาคม 2559 ส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าเรียน
          1 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2559