ตารางสอบกลางปี/ปลายภาคเรียน 1/2561


         ตารางสอบกลางปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


         ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


         ตารางสอบกลางปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


         ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


         ตารางสอบกลางปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


         ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


         ตารางสอบกลางปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


         ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


         ตารางสอบกลางปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


         ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


         ตารางสอบกลางปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


         ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6