ประกาศรายชื่อนักเรียนเสริมทักษะชีวิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

           รายชื่อนักเรียนเสริมทักษะชีวิต ระดับชั้นปฐมวัย
           รายชื่อนักเรียนเสริมทักษะชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษา
           หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน เนื่องจากมีนักเรียนไม่ครบตามที่กำหนด

                  *หมายเหตุ : หลักสูตรที่ยกเลิกผู้ปกครองสามารถรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องการเงิน(ฝ่ายมัธยม)
                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-522567 ต่อ 108 ,109 (งานหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต)