Posted: 2020-08-20

กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ นักเรียนชั้น อ.2 และ อ.3

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ แก่นักเรียนระดับชั้น อ.2 และ อ.3 ระหว่างวันที่ 20, 24- 27 สิงหาคม  2563 โดยมีวัตถุประสงค์

1)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด วางแผนการทำงาน ตอบคำถามหาเหตุผลด้วยตัวเอง

2)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน

 

ภาพกิจกรรม วันที่ 20 ส.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/779

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 ส.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/780

ภาพกิจกรรม วันที่ 25 ส.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/781

ภาพกิจกรรม วันที่ 26 ส.ค. 63 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/782