Posted: 2020-08-24

ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 นายสุนันท์  มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธาน กล่าวให้โอวาท การเปิดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน บทบาทหน้าที่ หลักการทำงานคณะกรรมการสภานักเรียน โดยยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน  วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา