Posted: 2020-09-02

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ปฐมวัย ครั้งที่ 3

     วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ปฐมวัย ครั้งที่ 3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

          2. เพื่อให้ครูมีสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมตามวัย

          3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน

          4. นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อจริงและเข้าใจตามหน่วยการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและเกิดการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน